Stanovy SRPŠ

Sdružení rodičů při Mateřské škole, Praha 4, Hroncova 1882, Jižní Město II. – západ, Praha 4 – Chodov

IČ 75107252

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 3092.

STANOVY SPOLKU

Článek I.

Název a sídlo

Sdružení rodičů při mateřské škole, Hroncova ul. 1882, Jižní Město II. – západ, Praha 4 – Chodov, (dále jen „spolek“) má své sídlo v Praze, na adrese Hroncova 1882/1, Chodov, 148 00 Praha.

Článek II.

Účel spolku

Účelem spolku je zajištění spolupráce rodičů a zákonných zástupců žáků s Mateřskou školou, Praha 4, Hroncova 1882 (dále jen „mateřská škola“), zapojení rodičů a zákonných zástupců žáků do školních i mimoškolních aktivit a zajištění materiální i finanční podpory těchto aktivit.

Článek III.

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. seznamování vedení mateřské školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a zákonných zástupců žáků a podílení se na jejich vyřizování,
 2. podpory vzájemné komunikace mezi rodiči, zákonnými zástupci žáků, učiteli, ředitelstvím školy, zřizovatelem školy a příp. i dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání a materiálního zázemí mateřské školy,
 3. spolupráce s mateřskou školou při pořádání kulturních, sportovních i jiných akcí,
 4. zapojení rodičů a zákonných zástupců žáků do organizace školních i mimoškolních aktivit,
 5. přispívání dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky k zajištění činnosti mateřské školy a zlepšování jejího prostředí, jakož i jejího bezprostředního okolí.Článek IV.Členství ve spolku
 6. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku mohou být rodiče a zákonní zástupci žáků mateřské školy, jakož i další fyzické osoby starší 18 let, které chtějí podpořit naplňování účelu a cílů spolku a souhlasí bez výhrad se stanovami spolku.
 7. Členství ve spolku vzniká zaplacením schváleného členského příspěvku, jehož roční výši a splatnost stanoví členská schůze vždy na začátku školního roku na daný školní rok. Členství trvá vždy 1 školní rok, tj. od 1.9. do 30.6příslušného kalendářního roku.
 8. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. volit členy jednotlivých orgánů spolku a být volen do těchto orgánů,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  4. podílet se na praktické činnosti spolku.
 9. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku,
  2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  3. aktivně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,
  4. řádně a včas platit členské příspěvky,
  5. v rámci svých možností pomáhat výboru spolku v realizaci cílů spolku a aktivně se účastnit akcí spolku.
 10. Členství ve spolku zaniká:
  1. uplynutím příslušného školního roku,
  2. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
  3. úmrtím člena,
  4. zánikem spolku,
  5. vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany výboru spolku porušuje tyto stanovy,případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.6.   Příslušnému rodiči či zákonnému zástupci žáka zaniká členství ve spolku též dnem odhlášení žáka z mateřské školy.7.   Zaplacený členský příspěvek se při zániku členství nevrací.Článek V.Orgány spolkuOrganizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
 11. členská schůze,
 12. < >revizní komise.Článek VI.Členská schůze
 13. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  2. schvaluje výši a splatnost členských příspěvků s platností vždy na 1 školní rok, včetně případných individuálních výjimek,
  3. volí členy výboru spolku a odvolává je,
  4. volí členy revizní komise a odvolává je,
  5. schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období,
  6. určuje a schvaluje plánované akce spolku a jeho cíle na příští období,
  7. schvaluje výsledek hospodaření spolku a rozpočet spolku na příští období,
  8. rozhoduje o vyloučení členů,
  9. rozhoduje o zániku spolku.
 14. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 15. Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na jimi uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 16. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru.
 17. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 18. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 19. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.
 20. Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů, tj. zástupců jednotlivých tříd mateřské školy.
 21. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, účastní-li se jeho zasedání tři čtvrtiny všech delegátů. Shromáždění delegátů rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných delegátů. Každý delegát má při rozhodování jeden hlas; hlasy delegátů si jsou rovny.Článek VII.Výbor
 22. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku. Za spolek může jednat rovněž členem výboru zmocněný člen spolku.
 23. Výbor má 3 členy a je volen členskou schůzí (nebo shromážděním delegátů) na dobu 1 školního roku. Výbor se funkce ujímá den následující po dni volby a ze svého středu si volí předsedu, místopředsedu a pokladníka. Každý člen výboru je oprávněn jednat za spolek samostatně.
 24. Funkce člena výboru je neslučitelná s funkcí člena revizní komise a delegáta.
 25. Do působnosti výboru patří:
  1. svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VI. odst. 3. těchto stanov,
  2. vést řádně agendu členské schůze a seznam delegátů včetně kontaktních údajů (adresa, e-mail),
  3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
  4. vést a spravovat účetnictví spolku,
  5. nejméně jednou ročně informovat členskou schůzi o hospodaření spolku.Článek VIII.Delegát 
 26. Delegátem se stává člen spolku, který je zvolen členy spolku v jednotlivých třídách mateřské školy nadpoloviční většinou přítomných členů. Členové volí delegáta vždy na první schůzce v novém školním roce na dobu 1 školního roku.
 27. Delegát přenáší do výboru spolku stanoviska členů spolku z jím zastupované třídy mateřské školy, připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů.

Článek IX.

Revizní komise

 1. Revizní komise je jednočlenná a je volena členskou schůzí (nebo shromážděním delegátů) na dobu 1 roku. Revizní komise se funkce ujímá
 2. Do působnosti revizní komise patří dohled nad činností výboru, zejména nad jeho finančním hospodařením. Revizní komise předkládá nejméně jednou ročně členské schůzi Zprávu o kontrolní činnosti.
 3. Funkce člena revizní komise je neslučitelná s funkcí člena výboru a delegáta.

Článek X.

Zásady hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s majetkem (materiální a finanční prostředky), který nabyl v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy a rozpočtem, který je sestaven na daný školní rok.
 2. Zdrojem příjmů spolku jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění, dotace, granty a sponzorské dary.
 3. Způsob užití příjmů spolku musí být v souladu s účelem spolku stanoveným v čl. III. těchto stanov.
 4. Výplaty finančních prostředků provádí pokladník a předkládá je ke schválení výboru spolku.
 5. Prostředky nevyužité do konce školního roku se převádí do příštího školního roku.
 6. Kontrola hospodaření spolku je prováděna průběžně výborem spolku a revizní komisí a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

Článek XI.

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku, nebo pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
 2. V případě zániku spolku bude jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na mateřskou školu a v případě její neexistence na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. O způsobu rozhodne členská schůze spolku.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne
 2. Znění těchto stanov je účinné od 1. 9. 2014.