Dotace a šablony

Mimořádné příspěvky

Příspěvek na vedení kroužku logopedie a českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Příspěvek na logopedickou činnost pedagogů.

Příspěvek na plavání dětí.

Příspěvek na atletické akce v MŠ.

Příspěvek na akce MŠ.

ŠABLONY III.

ŠABLONY II.

ŠABLONY I.

Naše mateřská škola se aktivně zapojuje do datačních programů, grantů a podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, vypsaných úřadem MČ Praha 11, Magistrátem hl. města Prahy a EU prostřednictvím MŠMT.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I – účast naší školy v letech 2017 a 2018

1/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

– vzdělávání učitelek v oblasti logopedie (všechny učitelky MŠ dokončí studium logopedického asistenta)

– péče o děti s odlišným mateřským jazykem

– pravidelné (2x týdně) logopedické kurzy ve třídách a kroužek pro všechny děti s odlišným mateřským jazykem (1x týdně)

– nákup logopedických pomůcek a vybavení školní knihovny

– nákup relaxačních pomůcek a pomůcek k uvolnění napětí dítěte

1/2.6 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

– inspirace v jiných mateřských školkách (složení tříd, práce s dětmi, vedení dokumentace, asistenti a jejich financování atd.)

– dovybavení školní zahrady – polytechnický rozvoj dětí, didaktické a sportovní pomůcky

1/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost a inkluze

– absolvování kurzu čtenářské pregramotnosti pro všechny učitelky MŠ

– absolvování kurzu matematické přegramotnosti pro všechny učitelky MŠ

– kurz inkluze ve vzdělávání

– nákup pomůcek pro emoční a citový rozvoj dětí

– rozvoj v oblasti PC (programy do Magic Boxu pro děti, nákup notebooků a programů pro učitelky)